Journal

การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ในการจัดสมดุลสายการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (ISSN: 01252364)
44
4
809-819
ตุลาคม - ธันวาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-