Journal

Article
บรรยากาศองค์การและการปรับตัวในการทำงานส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
Journal
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ISSN: 08589216)
Volume
22
Issue
2
Year
มิถุนายน - สิงหาคม 2016
Page
113-120
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-