Journal

Article
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของปัญหากีบและขาเจ็บในฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
Journal
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
Volume
25
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
Page
47-55
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-