Journal

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของปัญหากีบและขาเจ็บในฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
25
2
47-55
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-