Journal

การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยโบราณสำหรับเยาวชน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 08571511)
39
2
77-86
เมษายน - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-