Journal

Article
ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้: กรณีศึกษาบ้านนาผาแดง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสปป.ลาว
Journal
วารสารการจัดการป่าไม้ (ISSN: 1906022x)
Volume
10
Issue
19
Year
มกราคม - มิถุนายน 2016
Page
39-50
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-