Journal

Article
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรการเกษตรพอเพียงของมูลนิธิพระดาบส
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN: 19059922)
Volume
9
Issue
พิเศษ
Year
เมษายน 2015
Page
790-811
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-