Journal

Article
ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาที่มีต่อปริมาณน้าฝน อุณหภูมิ และปริมาณน้าท่าเพื่อเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรน้าส้าหรับการเกษตรอย่างยั่งยืน
Journal
วารสารเกษตรพระวรุณ (ISSN: 16858379)
Volume
13
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2016
Page
1-13
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-