Journal

Article
การจัดการกำไร ธรรมาภิบาล และการซื้อขายหุ้นของบุคคลวงใน: กรณีศึกษาประเทศไทย
Journal
วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (ISSN: 01256564)
Volume
38
Issue
149
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2016
Page
107-156
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-