Journal

การใช้ประโยชน์ถ่านไม้ไผ่ชึาภาพเพื่อการปลคปล่อยแอมโมเนียจากดินและลดการปนเปื้อนธาตุอาหารไนโตรเจนในนำ้เสียทางการเกษตร
AEE-TJournal of Environmental Education (ISSN: 19068557)
7
14
263-273
มกราคม - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-