Journal

The Benefit of Arm Swing Exercise on Cognitive Performance in Older Women with Mild Cognitive Impairment
Journal of Exercise Physiology (ISSN: 10979751)
19
6
123-136
ธันวาคม 2016
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแกว่งแขนต่อความสามารถของสมองด้านความจำและความเข้าใจและภาวะเครียดจากออกซิเดชันในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเล็กน้อยของความสามารถของสมอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301112 ชื่อวิชา Sport Science for Health Promotion,30 มี.ค. 2017 - 20 เม.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ม.ขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการแกว่งแขนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ”,21 ธ.ค. 2018 - 21 ธ.ค. 2018
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ม.ขอนแก่น การใช้ประโยชน์ :บรรยาย ให้คำแนะนำ/ปฏิบัติการ การออกกาลังกายแบบแกว่งแขนส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านความจำ ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาการแกว่งแขนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ”,21 ธ.ค. 2018 - 21 ธ.ค. 2018