Journal

ปัจจัยที่มีึความสัมพันธ์กับความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
44
4
615-622
ตุลาคม - ธันวาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-