Journal

Article
การตรวจจับยานพาหนะภายใต้สภาพการจารจรโดยวิธีการจัดกลุ่มคุณลักษณะแบบลำดับขั้น
Journal
International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics (ISSN: 1756378X)
Volume
9
Issue
4
Year
ธันวาคม 2016
Page
354-368
Class
นานาชาติ
DOI
10.1108/IJICC-08-2015-0027
Related Link
-