Journal

Article
การประเมินศักยภาพทางการเกษตรของดินเวอร์ทิซอลส์ที่ใช้ปลูกข้าวของประเทศไทย
Journal
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
Volume
2
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2015
Page
40-51
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-