Journal

Article
การศึกษาการเสื่อมสภาพของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา เกรด AISI 1020 ภายหลังการใช้งานที่อุณหภูมิสูงภายใต้บรรยากาศคาร์บูไรเซชั่น
Journal
วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร (ISSN: 19060432)
Volume
10
Issue
2
Year
กันยายน 2016
Page
22-29
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-