Journal

Article
การตรวจสอบลักษณะโพรลีนภายใต้สภาพแล้งในโรงเรือนของพันธุ์อ้อยจากต่างคู่ผสมและการศึกษาความสัมพันธ์กับผลผลิตอ้อยในสภาพแปลงอาศัยนํ้าฝน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์ แ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 22866558)
Volume
4
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
Page
41-59
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-