Journal

Article
อิทธิพลของภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานเชียงใหม่
Journal
วารสารสมาคมนักวิจัย (ISSN: 08592330)
Volume
21
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
Page
202-214
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-