Journal

Article
การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์โดยการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม : หลักสูตรการพัฒนาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาในประเทศไทย
Journal
TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY (ISSN: 13036521)
Volume
1
Issue
Special
Year
กรกฎาคม 2016
Page
331-334
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-