Journal

Article
การวางแผนชุดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมเพื่อการประหยัดพลังงาน : กรณีศึกษาการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก
Journal
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (ISSN: 0125278X)
Volume
39
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2016
Page
139-153
Class
ชาติ
DOI
"_"
Related Link
-