Journal

ปัจจัยที่มีผลต่อการชาระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อบุคคลกรณีศึกษา: ธนาคารกสิกรไทย จากัด มหาชน หน่วยบริหารคุณภาพสินทรัพย์ พัทยากลาง
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (ISSN: 16860632)
14
64
-
มกราคม - มีนาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-