Journal

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมโครงการรอยัลฮิลล์ รีสอร์ทบ่อวิน จังหวัดชลบุรี
วารสารรัชต์ภาค (ISSN: 19052243)
10
19
91-102
มกราคม - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-