Journal

Article
การใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อฟันน้ำนมของลูกสุนัขในการรักษาแผลที่กระจกตาของสุนัข
Journal
KKU Veterinary Journal (ISSN: 08582297)
Volume
25
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2015
Page
75-83
Class
ชาติ
DOI
''-''
Related Link
-