Journal

Article
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชนตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
34
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2015
Page
101-111
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-