Journal

Article
ทัศนะของชาวชุมชนบ้านยางน้อยต่อการพัฒนาสังคมของ พระพรหมวชริ ญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
Journal
วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา (ISSN: 22867252)
Volume
4
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2015
Page
146-156
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-