Journal

Article
การประเมินมูลค่าคุณลักษณะกาแฟคั่วบดที่ผลิตเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
44
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2016
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-