Journal

Article
การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาเอกของวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Journal
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์)
Volume
26
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2005
Page
52-63
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-