Journal

การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาเอกของวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์)
26
1
52-63
มกราคม - มิถุนายน 2005
ชาติ
-
-
-
-