Journal

Article
สภาวะที่เหมาะสมของการปรับสภาพฟางข้าวเพื่อการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์โดยวิธีบ็อกซ์-เบห์นเคน
Journal
veridian E-journal, Silpakorn University Science and Technology Silpakorn University (ISSN: 24081248)
Volume
3
Issue
4
Year
กรกฎาคม - สิงหาคม 2016
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-