Journal

Article
กลวิธีการตั้งชื่อพระราชวังในประเทศไทย
Journal
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (ISSN: 16867440)
Volume
12
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
Page
11-18
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-