Journal

ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอล
Journal of Sports Science and Technology (ISSN: 15137201)
14
2
53-63
ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-