Journal

ความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานมะม่วงน้ำดอกไม้จากประเทศไทยสู่ญี่ปุ่น
วารสารบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฎสกลนคร (ISSN: 16860632)
61
13
33-48
เมษายน - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-