Journal

Article
อิทธิพลของการเคลื่อนตัวของน้ำต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแม่น้ำ: กรณีศึกษาแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
Journal
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (ISSN: 19057393)
Volume
5
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2011
Page
89-98
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-