Journal

Article
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลชีววิทยาสัตว์พื้นท้องน้ำสำหรับประเมินศักย์การผลิตของระบบบ่อเลี้ยงกุ้งวิธีเลียนแบบธรรมชาติ : กรณีศึกษาในบ่อเขตทะเล ถึงเขตน้ำกร่อยแนวปากแม่น้ำท่าจีน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร
Journal
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (ISSN: 19057393)
Volume
5
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2011
Page
109-120
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-