Journal

ผลของการฝึกวิ่งแบบหนักสลับเบาที่ความหนักระดับสูง ที่มีต่อสมรรถภาพแอโรบิก และแอนแอโรบิกในนักกีฬาฟุตบอล
วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ (ISSN: 01252674)
42
1
136-148
มกราคม - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-