Journal

การพัฒนาแบบจำลองการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ISSN: 16853954)
14
2
206-212
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-