Journal

Article
ทัศนคติในการบริหารจัดการฟาร์มสุกรสีเขียวของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม
Journal
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (ISSN: 19068255)
Volume
4
Issue
3
Year
มกราคม - มิถุนายน 2014
Page
203-211
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-