Journal

Article
การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการฟาร์มโคนมสำหรับเกษตรกร ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
44
Issue
ฉบับพิเศษ2
Year
มิถุนายน 2016
Page
850-857
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-