Journal

การรับรู้ด้านความรู้และความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
31
1
ุ63-73
มกราคม - เมษายน 2016
ชาติ
-
-
-
-