Journal

Article
การส่งเสริมศักยภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของภาคกลางตอนล่างเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Journal
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ISSN: 01252437)
Volume
32
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2012
Page
27-48
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-