Journal

การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผุู้บริโภคในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข
KU Journal Social Sciences (ISSN: 24523151)
37
1
66-74
มกราคม - เมษายน 2016
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาทบทวนสถานการณ์การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01453334 ชื่อวิชา Laws on Consumer Protec.& Consumer Procedure,2 ม.ค. 2019 - 31 พ.ค. 2019