Journal

Article
การออกแบบเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้ส่งมอบชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย: กรณีศึกษา
Journal
TNI Journal of Business and Languages ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (ISSN: 23510048)
Volume
3
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2015
Page
45-50
Class
ชาติ
DOI
http://journal.tni.ac.th/main/index.php?field=j02&
Related Link
-