Journal

Article
การศึกษาความสามารถของการใช้วิธีสุญญากาศเพื่อการกำจัดด้วงงวงข้าวโพด
Journal
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408X)
Volume
22
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2016
Page
46-55
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-