Journal

Article
การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมของโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยโดยใช้แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม
Journal
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ISSN: 0857684X)
Volume
26
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
Page
209-221
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-