Journal

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง “ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์”
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
30
3
110-119
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-