Journal

สภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งขมิ้นชันด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal) (ISSN: 01250369)
46
3
781-784
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-