Journal

Article
ผลกระทบของพีเอชและความแรงประจุสำาหรับการกำจัดจากการรวมกัน ของสารอินทรีย์ธรรมชาติและทองแดงโดยเยื่อกรองนาโน
Journal
Journal of Environmental Research (ISSN: 01256939)
Volume
34
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2012
Page
39-56
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-