Journal

การศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา
วารสารราชพฤกษ์ (ISSN: 19051344)
14
1
44-52
มกราคม - เมษายน 2016
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101456 ชื่อวิชา Economics of Government Expenditure,1 ก.ย. 2015 - 4 ธ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนบ้านคูเมือง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น,3 ส.ค. 2015 - 4 ส.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แหล่งทุน :ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มก.,1 ต.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2015