Journal

Article
Development of rice as potential carriers for probiotic Lactobacillus amylovorus
Journal
International Journal of Food Science and Technology (ISSN: 09505423)
Volume
51
Issue
5
Year
พฤษภาคม 2016
Page
1260-1267
Class
นานาชาติ
DOI
doi:10.1111/ijfs.13079
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาข้าวไทยเพื่อใช้เป็นคาริเออร์สำหรับแบคทีเรียโปรไบโอติค

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419536 ชื่อวิชา Advanced Industrial Microbiology,23 ม.ค. 2017 - 9 พ.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบล กระตีบ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเผยแพร่ความรู้จุลินทรีย์สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ,2 เม.ย. 2018 - 3 เม.ย. 2018
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ การใช้ประโยชน์ :ให้ความรู้ในเรื่องจุลินทรีย์สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ สุขาภิบาลในกลุ่มผู้สูงอายุ,2 เม.ย. 2018 - 3 เม.ย. 2018
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนวิถีข้าว-บ้านหัวทุ่ง จังหวัดราชบุรี การใช้ประโยชน์ :ปรึกษา ร่วมงานวิจัยและส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์พิเศษ เพื่ออนุรักษ์พันธ์ุข้าว และแก้ปัญหาข้าวพันธุ์พิเศษล้นตลาด ด้วยการเพิ่มมูลค่าของข้าวสายพันธุ์เหล่านั้น,1 ต.ค. 2017 - 11 เม.ย. 2018
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์ :ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเรื่อง สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อกลุ่มจุลินทรีย์โพรไบโอติกจากสารสกัดถั่วและกรรมวิธีการผลิต ,18 เม.ย. 2018 - 18 เม.ย. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติคสำหรับการประยุกต์ใช้แบคทีเรียโปรไบโอติคในอาหารเสริมประเภทข้าว แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,25 ม.ค. 2017 - 24 ม.ค. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมโปรไบโอติคเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรฯ แหล่งทุน :ทุนช่วยเหลือด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560,9 มึ.ค. 2018 - 8 พ.ค. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419499 ชื่อวิชา Microbiology Projects,8 ส.ค. 2016 - 31 มึ.ค. 2017