Journal

European Journal of Taxonomy (ISSN: 21189773)
189
1
1-12
เมษายน - ธันวาคม 2016
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

อนุกรมวิธาน การแพร่กระจาย และชีววิทยาของมอดรูเข็มในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026335 ชื่อวิชา Insect Pests of Forest,Shade Tree & Prod.,1 ก.ย. 2017 - 5 ต.ค. 2017