Journal

การศึกษาคุณภาพโลหะหนัก (Cd,Cr,Hg,Ni,Pb) ในน้ำใต้ดิน บริเวณชายฝั่งที่ได้รับน้ำทิ้งจากระบบน้ำเสียเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม (ISSN: 08570965)
17
3
43-54
เมษายน - มิถุนายน 2015
ชาติ
-
-
-
-