Journal

Article
การศึกษาคุณภาพโลหะหนัก (Cd,Cr,Hg,Ni,Pb) ในน้ำใต้ดิน บริเวณชายฝั่งที่ได้รับน้ำทิ้งจากระบบน้ำเสียเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี
Journal
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม (ISSN: 08570965)
Volume
17
Issue
3
Year
เมษายน - มิถุนายน 2015
Page
43-54
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-