Journal

Article
การประเมินโลหะหนัก (As,Cd,Cr,Hg,Ni,Pb) สะสมในดินตะกอนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
Journal
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม (ISSN: 08570965)
Volume
17
Issue
1
Year
เมษายน - มิถุนายน 2015
Page
3-15
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-