Journal

การประเมินโลหะหนัก (As,Cd,Cr,Hg,Ni,Pb) สะสมในดินตะกอนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม (ISSN: 08570965)
17
1
3-15
เมษายน - มิถุนายน 2015
ชาติ
-
-
-
-