Journal

พลวัตประชากรหอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
วารสารวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 01252364)
43
4
620-631
ตุลาคม - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-